ส่วนงานคุณภาพ

​​คุณภาพ คือ งานของเรา

 


Chemical Compostion Checking

​Penetrant Testing

Ultrasonic Testing

GE USM Go+

Hardness Testing

Microstructure Checking

Micrometer dimension Checking (0-1300 mm.)

Surface Roughnes Measurement Surftest