Casting Simulation

วิเคราะห์งานหล่อโลหะและแสดงรายละเอียดของการไหลของโลหะ, การแข็งตัวและข้อมูลการถ่ายเทความร้อน สามารถตรวจสอบตำแหน่งปัญหาที่เกิดการเติมและปัญหาที่เกิดจากการแข็งตัวที่อาจเกิดขึ้นในระบบGating SystemและการออกแบบOverflow เพื่อลดปัญหางานเสียในงานหล่อ