Microstructure Analysis

โครงสร้างจุลภาคของเหล็กมักเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนต่างๆในการผลิตไปจนถึงการใช้งาน ซึ่งการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคจะทำให้เห็นลักษณะภาพโดยรวมของชิ้นงานและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคอาจเรียกรวมๆ ได้เป็นเทคนิคทางจุลทรรศน์ (Micriscoy) ซึ่งหลักๆประกอบไปด้วย กล้องจุลทรรศน์แบบแสง (Optical Microscopy ; OM)