Other Industrial Parts

ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เครื่องจักกลการเกษตร ชิ้นส่วนปั๊มและวาล์ว ชิ้นส่วนเครื่องจักรก่อสร้าง ชิ้นส่วนยานพาหนะทางน้ำ ชิ้นส่วนงานโลหะขึ้นรูปต่างๆ